Đèn Downtlight Led - Greentek

ĐÈN LED SPOT LQ-DL7*1W Dim
ĐÈN LED SPOT LQ-DL5*1W Dim
ĐÈN LED SPOT LQ-DL4*1W Dim
ĐÈN LED SPOT LQ-DL3*1W Dim
ĐÈN LED LQ-DLH8-30W Non Dim
ĐÈN LED LQ-DLH6-25W Non Dim
ĐÈN LED LQ-DLH4-20W Non Dim
ĐÈN LED LQ-DLH4-15W Non Dim
ĐÈN LED LQ-DLH25-10W Non Dim
ĐÈN LED LQ-DLH25-7W Non Dim
ĐÈN LED LQ-DLP6COB 20W Non Dim
ĐÈN LED LQ-DLP8COB 30W Non Dim
ĐÈN LED  LQ-DLP4COB 15W Non Dim
ĐÈN LED LQ-DLP4COB 12W Non Dim
ĐÈN LED LQ-DLP3COB 9W Non Dim
ĐÈN LED LQ-DLP3COB 7W Non Dim